ได้の用法まとめ

テーマ:

今日は助動詞としてのได้の用法、および慣用表現を

纏めてみます。

 

1.        A (動詞) +ได้

      Aすることが出来る(可能)

          (経験があってできる、状況的、能力  的にできる)

          เขาเล่นกีตาร์ได้

      彼はギターが弾ける。

          ร้องเพลงชาติได้ไหมคะ

      国歌が歌えますか。

      เด็กคนนั้นกินผักได้

      あの子は野菜を食べることが出来る。

         

2.   A (動詞) +ได้

      Aしても良い(許可)

 

  เข้าไปได้นะ

      入ってもいいですよ。

      เข้าไปไม่ได้นะ

  入ってはいけませんよ。

      เข้าไปได้ไหมคะ

  入ってもいいですか。

 

 

3.   ได้ + A (動詞、修飾詞)

   Aした、だった(過去)

 

          ผมดีใจที่ได้พบเธออีก

      私は彼女にまた会えて嬉しかった。

          เมื่อวานได้ไปงานปาร์ตี้มาหรือเปล่าคะ

   昨日はパーティーに行きましたか。

          เธอได้บอกเขาไปหรือยัง

      彼女は彼にもう言いましたか。

     

4.   ไม่ + ได้ + A (動詞、修飾詞)

Aしなかった、Aしていない(過去及び、直前に起こったことを示す)

 

     

ทั้ง ๆ ที่พรุ่งนี้มีสอบแต่ยังไม่ได้อ่านหนังสือ

เลย

明日テストなのに、まだ勉強していない。

   วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลย

      今日はどこにも出かけなかった。

      ขออภัยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน

事前にお知らせしておらず、申し訳ありませんでした。

     

5.   ...... จะได้ + A (動詞、修飾詞)

          ........するとAするでしょう、Aになるでしょう。

 

  ใส่เสื้อกันหนาวสิจะได้อุ่น

      防寒着を着ると、温かくなりますよ。

กินนมเยอะ ๆ จะได้สูง

牛乳をたくさん飲むと背が伸びます。

     

ต่อไปนี้ฉันจะตั้งใจเรียนจะได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยดี ๆ ได้

これから一生懸命勉強します、そうすれば良い大学に合格できるでしょう。

 

6.   .......จะได้ + ไม่ + A (動詞、助動詞、修 飾詞)

..........したことによりAすることがないだろう、Aにならないだろう

  

กินข้าวให้ตรงเวลาจะได้ไม่เป็นโรคกระเพาะ

正しい時間にご飯を食べると、胃の病気にならないだろう。

   จดไว้สิจะได้ไม่ลืม

メモを取りなさい、そうすれば忘れないでしょう。

 

ตั้งใจทำงานเก็บเงินนะ แก่ตัวไปจะได้ไม่ลำบาก  

一生懸命働いて貯金してくださいね、将来困ることにならないでしょう。

 

慣用表現

  ได้แก่.....

~はすなわち.......(すべてを列挙する)

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกได้แก่ คุณมานี

選抜される方はマーニーさんです。

ประเทศญี่ปุ่นมี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบ้ไม้ร่วง และฤดูหนาว

日本には、春、夏、秋、冬、4つの季節があります。

สิ่งที่ต้องนำมาได้แก่บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประกันสุขภาพ

持参しなければならないものは、国民カード、住居登録証のコピー、健康保険証です。

 

ให้ได้

どんなことがあっても絶対に(~する)

ฉันจะปีนให้ถึงยอดเขาให้ได้

私は絶対に山頂まで登る。

ฉันจะลดน้ำหนักให้ได้

私は絶対にダイエットをする。

ฉันจะเข้ามหาวิทยาลัยนี้ให้ได้

私は絶対にこの大学に合格する。

 

 

アマゾンでタイ語マスターシリーズ、全9巻 好評発売中です。
単語、熟語、文法、会話の学習に最適です。次回のタイ語検定を受験予定の方にも最適の問題集です。
 
下記のリンクからアマゾンのサイト(タイ語マスターシリーズ)が覗けます。

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=%E3%82%BF%E3%82%A4%E8%AA%9E%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&search-alias=digital-text&field-author=%E3%82%BF%E3%82%A4%E8%AA%9E%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC&sort=relevancerank

 

すべての本の音声も、サイトでリスニング可能です!

ぜひ 発音の向上、シャドーイングの練習などに活用ください!

サイトはこちらから!