buji かんこく に tuki masita !!!!


mata ganarimasu !!!!tinamini kyou ha karaoke ni itte kimasita !!!