Bucephalandra sp. Bukit Kelam Utara 黄緑
育成開始:2011.03.28
購入先:Roots
価 格:1500
入荷便:2011.03.25 AZ便 AZ0311-8
    Bukit Kulum北 シンタン系で明るい緑$ブセファランドラ 的生活


購入時株分け

$ブセファランドラ 的生活
AD